Tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de las bases y estrategias de cada empresa, mediante una organización más eficiente y comprometida con los objetivos globales

Celem jest wspieranie podstawowych fundamentów i strategii każdej firmy, poprzez bardziej efektywą organizację zobowiązującą do celów globalnych

CONSULTORIA / DORADZTWO

Nuestro principal desafío es colaborar con nuestros clientes en transformar su negocio, apoyándose en metodologías que provean un enfoque integral, comprendiendo las diferentes unidades que componen la empresa y su relación con el mercado atraves de: Personas, Tecnología, Procesos, Estrategia y Estructura.

Naszym głównym wyzwaniem jest współpraca z naszymi klientami w celu przekształcenia ich działalności, w oparciu o metody, które zapewniają kompleksowe podejście, zrozumienie potrzeb różnych jednostek w ramach firmy i ich relacji rynkowych poprzez: ludzi, technologię, procesy, strategię i strukturę.

 • Estudios relacionados con / Badania związane z:
  • Energías Renovables no Contaminantes / Energią odnawialną nie zanieczyszczającą
  • Área Medio Ambiental / Obszarem ochrony środowiska
  • Área de la Salud / Obszarem zdrowia
  • Área de la Minería / Obszarem górnictwa
  • Tecnologías virtuales / Technologiami wirtualnymi
  • Eduación Virtual / Edukacją wirtualną
  • Comercio Bilateral Chile-Polonia / Handlem dwustronnym Chilijsko-Polskim
 • Líneas Colaborativas / Poziom współpracy
  • Consultoría en las áreas de / Obszar doradztwa w:
   • Estrategia / Strategii
   • Tecnología / Technologii
   • Operacional / Operacjach
  • Desarrollo e implantación de estrategias / Opracowanie i wdrożenie strategii
  • Transformación de la cultura organizacional / Transformacja kultury organizacyjnej
  • Facilitar y crear procesos claves para su organización / Udostępnienie i tworzenie kluczowych procesów dla organizacji
  • Desarrollar a directivos y equipos de alto rendimiento / Opracowanie dyrektyw i przygotowanie zespołów do zwiększenia wydajności
  • Realizar “Evaluaciones” y “Auditoría de Gestión” / Realizacja “Oceny” i “Kontroli”
  • Implantar sistemas de dirección de personas / Wdrożenie systemu zarządzania personelem

ALIANZA ESTRATÉGICA EN LOS PROYECTOS COMPARTIDOS / WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA PROJEKTÓW WSPÓLNYCH

 • CULTURA Y FELICIDAD EN EL TRABAJO / KULTURA I OSIĄGNIĘCIA W PRACY
  • cultura corporativa y felicidad en el trabajo
   Kultura przedsiębiorstwa i osiągnięcia w pracy
 • LIDERAZGO / PRZYWÓDZTWO
  • entre un mal líder y un buen líder
   pomiędzy dobrym i złym przywódcą
 • CONSULTORIA EN GESIÓN DEL CAMBIO, COMUNICACIONES Y EFICACIA EN VENTAS / DORADZTWO W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ, KOMUNIKACJA I SKUTECZNOŚĆ SPRZEDAŻY
  • gestión del talento; arquitectura organizacional; gestión del cambio; culturas sustentables
   zarządzanie talentami; struktura organizacyjna; zarządzanie zmianą; kultura zrównoważona
 • COACHING / COACHING
  • Para personas; uno a uno; para empresas
   dla osób; jeden na jednego; dla przedsiębiorstw
 • MENTORIA Y ENTRENAMIENTOS / MENTORING I SZKOLENIA
  • Importancia de la mentoría en el mundo empresarial de hoy
   Znaczenie mentoringu w dzisiejszym świecie biznesu

ALIANZA ESTRATÉGICA EN PROYECTOS COMPARTIDOS / WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA PROJEKTÓW WSPÓLNYCH

 • PLANES ESTRATÉGICOS COMERCIALES (PEC) / STRATEGICZNE PLANY BIZNESOWE (PEC)
  • Desarrollo de Canales de Distribución
   Rozwój kanałów dystrybucji
  • Fidelización de Clientes
   Lojalność klientów
  • Mejoramiento de la Productividad de la Fuerza de Ventas
   Poprawa produktywności Sales Force
  • Tableros de Comando Para Fuerza de Ventas (Scorecand Balanced Table)
   Scorecand Balanced Table
  • Diagnósticos Estratégicos Comerciales DEC
   Handlowa diagnostyka strategiczna DEC
  • Formación de Fuerza de Ventas Masivas
   Tworzenie masywnej siły sprzedaży
 • PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EJECUTIVOS DEL ÄREA COMERCIAL / PROGRAMY SZKOLENIOWE DLA KADRY HANDLOWEJ
  • Capacitando a Capacitadores (Train The Trainer)
   Szkolenie Trenerów (Train the Trainer)
  • Planes de Negocios
   Biznesplany
  • Reuniones Matinales para Supervisores con Charlas Motivacionales
   Rozmowy nadzorowne z mentorem motywacyjnym
  • Negociación Efectiva para Jefaturas
   Skuteczne negocjacje z kadrą zarządzającą
  • Coaching Individual para Ejecutivos del Área Comercial
   Indywidualny coaching dla kadry handlowej
  • Técnica de la Venta Consultiva para Fuerza de Ventas Especializadas
   Techniki sprzedaży dla Specjalistów ds Sprzedaży

ALIANZA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CONJUNTOS / WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA PROJEKTÓW WSPÓLNYCH

WORLD CLASS MANUFACTURING (WCM)

Manufactura de clase mundial (WCM) es un sistema de gestión integral que busca minimizar las perdidas y el desperdicio en la empresa, mejorar su eficiencia, calidad y la seguridad de los procesos de producción utilizados por los líderes mundiales. Su idea principal es eliminar las ineficiencias, tales como paradas, fallas, errores, accidentes y una parte indispensable el compromiso de todo el personal desde la dirección hasta los trabajadores de la empresa. WCM es el más alto nivel de organización de la empresa, es decir, la mejora continua de la organización para mejorar el desempeño, basado en la metodología clara, extensa y las herramientas necesarias para su logro.

World Class Manufacturing (WCM) to kompleksowy system zarządzania, który ma na celu minimalizowanie strat i marnotrawstwa w przedsiębiorstwach, poprawę wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych stosowanych przez światowych liderów. Jego głównym założeniem jest wyeliminowanie niedoskonałości, takich jak przerwy, wady, błędy, wypadki i nieodzowny element zaangażowania wszystkich pracowników od kierownictwa po wszystkich pracowników firmy. WCM jest najwyższym poziomem organizacji firmy, czyli ciągłe doskonalenie organizacji w celu poprawy działania na podstawie przejrzystej i szerokiej metodyki oraz narzędzi niezbędnych do jego osiągnięcia.GESTION DE CONOCIMIENTO DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA / ZARZĄDZANIE WIEDZĄ PROJEKTU I TECHNOLOGII

La gestión del conocimiento de diseño y tecnología es un proceso sistemático, la creación explicita y deliberada, la restauración y la aplicación de los conocimientos, para así maximizar el conocimiento de la empresa y lo relacionado con la eficiencia y el valor agregado de la misma. También es la capacidad de hacer un uso eficaz de los conocimientos del negocio disponibles en diferentes áreas, con el fin de alcanzar una ventaja competitiva.

Zarządzanie wiedzą projektu i technologii jest systematycznym, jawnym i celowym tworzeniem, odtwarzaniem i zastosowaniem wiedzy w celu maksymalizacji pozyskania informacji o firmie i związaną z tym wydajnością i wartością dodaną. Jest to również zdolność do efektywnego wykorzystania dostępnej wiedzy biznesowej z różnych obszarów w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.


APRENDIZAJE Y DESARROLLO / SZKOLENIA I ROZWÓJ

Aprender es cambiar. El aprendizaje conecta la experiencia, los modelos mentales, las emociones y las conductas en un entorno concreto./p>

Uczyć się oznacza zmieniać. Połączenie doświadczeni edukacyjnego, znajomości modeli psychicznych, emocji i zachowania w określonym środowisku.

 • Líneas de Trabajo / Poziom pracy
  • Liderar el cambio y la transición / Kierować zmianą i przekształceniem
  • Modelar estilos de liderazgo / Modelować style przywództwa
  • Desarrollar habilidades de gestión / Rozwijać umiejętności zarządzania
  • Disminuir y resolver conflictos / Zmniejszać i rozwiązywać konflikty
  • Formar a directivos como “coach” / Kształtowanie kierowników na “trenerów”
  • Diseñar talleres de desarrollo personal y grupal / Warsztaty projektowania i rozwoju grupy pracowników

ALIANZA ESTRATÉGICA GRUPO-TQS / ALLMATER

Alianza Estratégica de Proyectos Conjuntos.

ALIANZA ESTRATÉGICA GRUPO-TQS / CUATROEJES

Alianza Estratégica de Proyectos Conjuntos.

ALIANZA ESTRATÉGICA GRUPO-TQS / AMS Consulting

Alianza Estratégica de Proyectos Conjuntos.

Contact Section

  Si no puede leer la imagen, click aquí para recargarla
 

Diseño de Sitio Web + Web Hosting: HOSTITO CHILE